BRAINY BAKERY Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


 

  1. A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

A ZentiLogic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen formában tájékoztatja a Brainy Bakery Pékségi Szoftver (a továbbiakban: Szoftver) szolgáltatását igénybe vevő személyeket, illetve a www.peksegiszoftver.huwww.brainybakery.com, www.zentilogic.hu weboldalaira (a továbbiakban: Weboldalak) látogató személyeket (a továbbiakban együttesen: Érintettek) az általa nyújtott szoftver szolgáltatás igénybevétele során, valamint a Weboldalain megvalósuló adatkezelésekről az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok további biztonságát is garantálja.

  1. FOGALMAK

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és értelmezésük:

  • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

  • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

  • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  • Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  • Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Jelen tájékoztató által használt fogalmak összhangban vannak

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (továbbiakban Ptk.),

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival.

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon.

  1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS AZ ADATKEZELÉS HELYE:

 

Adatkezelő: ZentiLogic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 6726 Szeged, Thököly utca 71.

Cégjegyzékszám: 06-09-025935

Adószám: 27906026-2-06

E-mail cím: [email protected]

Az adatkezelés helye: Magyarország.


 

  1. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, ESETKÖREI

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések

Az Adatkezelő adatkezelése az alább meghatározott esetekben a következő jogalapok szerint történik:

  1. Szoftver szolgáltatás igénybevétele

Adatkezelő folyamatos szoftverhasználati szolgáltatást nyújt, amelynek keretében Adatkezelő szoftverhasználati jogot ad a Szoftverre vonatkozóan az előfizetői, felhasználói részére. Adatkezelő a fenti célból kezeli az Érintettek adatait.

Érintettek

A kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Adatkezelő jogi személy előfizetői, felhasználói esetén, jogi személy, előfizető munkavállalói, ill. mindazok, akik a Szoftverhez felhasználási jogot kapnak.

  • Név

  • Beosztás

  • Postai cím

  • Email cím

  • Telefonszám

  • Felhasználónév

  • Online azonosító

  • Előfizető által igénybe vett szolgáltatás nyújtása,

  • Az előfizetői szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása.

GDPR 6. cikk (1) b) pont: szerződés teljesítése

  • Az adatok az előfizetői szerződés fennállása alatt, ill. annak megszűnését követő 5 évig kerülnek tárolásra.

  • Az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelő magánszemély előfizetői, felhasználói

  • Név

  • Lakcím

  • E-mail cím

  • Telefonszám

  • Postai és számlázási címe

  • Bank neve és bankszámlaszáma;

  • Személyi igazolvány szám;

  • Adóazonosító jel;

  • Felhasználónév

  • Online azonosító

  • Előfizető által igénybe vett szolgáltatás nyújtása,

  • Az előfizetői szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása.

GDPR 6. cikk (1) b) pont: szerződés teljesítése

  • Az adatok az előfizetői szerződés fennállása alatt, ill. annak megszűnését követő 5 évig kerülnek tárolásra.

  • Az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


 

  1. Kapcsolattartás

Amennyiben az Érintetteknek észrevétele, kérdése, problémája, panasza van, a III. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel.

Adatkezelések

Érintettek

Kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Kapcsolattartás e-mail útján

Kérdést, problémát email útján közlő személyek.

  • e-mailt küldő személy neve,

  • email címe,

  • e-mailben önként megadott egyéb adatok.

A kérdés, panasz megválaszolása, a probléma megoldása, visszakereshetőség.

GDPR 6. cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása.

Az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Kapcsolattartás levél útján

Kérdést, problémát postai levél útján közlő személyek.

  • név,

  • lakcím,

  • levélben önként megadott egyéb adatok.

A kérdés, panasz megválaszolása, a probléma megoldása, visszakereshetőség

GDPR 6. cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása.

Az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


 

  1. Üzletszerzési (marketing) tevékenysége folytatása

Az Érintett kifejezett hozzájárulására Adatkezelő üzletszerzési (marketing) tevékenysége céljából megkeresheti az előfizetőit, ill. Adatkezelő a szolgáltatása bemutatása során előfizetőit referenciaként szerepeltetheti.

Érintettek

A kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Adatkezelő előfizetői, felhasználói

  • Név

  • Beosztás

  • Postai cím

  • Email cím

  • Telefonszám

  • Felhasználónév

  • Online azonosító

  • Üzletszerzési (marketing) tevékenysége végzése

GDPR 6. cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása.

 

  • Az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


 

  1. A Weboldalakra történő látogatás során keletkező személyes adatok (cookie-k, sütik):

Érintettek

A kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

A Weboldalt látogató valamennyi Érintett.

 

  • Dátum,

  • időpont,

  • a felhasználó számítógépének IP címe,

  • a meglátogatott oldal címe,

  • a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

A Weboldal látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az Érintett hozzájárulása, kivéve ha a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

Az adatkezelés időtartama session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 365 napig tart.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor kerül sor külön tájékoztatásra.

  1. ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk. Az adatok kezelése, tárolása érdekében Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Cégnév: EU-TAX Consulting Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Árvíz u. 4/A

Tevékenység: könyvelői szolgáltatások

 

Cégnév: Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Tevékenység: ZentiLogic és Brainy Bakery weboldal analitika

 

Cégnév: Contabo GmbH

Szákhely: Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany

Tevékenység: Brainy Bakery szerverszolgáltatás

 

  1. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelés során személyes adatok továbbítására nem kerül sor. Adatkezelő a keletkező személyes adatokat nem továbbítja harmadik személy részére, azokat kizárólag a fent meghatározott célokból saját maga kezeli. A feldolgozás minden esetben anonim módon történik, és az eredmények csak anonim módon kerülnek megosztásra.

  1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az Adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

  1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Az Érintettek számára minden, az adatkezelési esethez tartozó jogalaphoz kapcsolódó jog gyakorlásának lehetősége biztosított. Az Érintett által az egyes jogok gyakorlása kapcsán benyújtott kérelmeket írásban teheti meg:

  • postai úton: 6726 Szeged, Thököly utca 71. címre, vagy

  • elektronikus úton: [email protected] elérhetőségre címezve.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megadott jogok gyakorlása céljából Adatkezelő részére megküldött kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha azok a célok, amelyekből az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az Érintettnek az Adatkezelő általi azonosítását, az Adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az Érintettet, hogy megfeleljen a GDPR rendelkezéseinek.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

  1. Tájékoztatáshoz való jog hozzáféréshez való jog

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

  1. Helyesbítés, kiegészítés joga

Az Érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  1. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

  2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  3. az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;

  4. az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;

  5. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

  6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

  2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  1. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag azon adatok esetében gyakorolható, amelyek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása.

  1. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja a III. pontban megadott postai és elektronikus e-mail cím elérhetőségeken keresztül. Amennyiben az Érintett megkereste az Adatkezelőt jogainak gyakorlásával kapcsolatban, azonban Adatkezelő nem tett intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett az Infotv., a GDPR, valamint a Ptk. alapján

  1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; [email protected]; www.naih.hu) panaszt nyújthat be, vagy

  2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

  1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

  1. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. június 8. napjától érvényes.

Az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk.